Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

 

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży odzieży w sklepie www.staffbymaff.com

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej staffbymaff.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adresem: contact@staffbymaff.com.

f) Sklep internetowy StaffByMaff Sp. z o.o. , Gorzków 298, Wieliczka 32-020, w trakcie rejestracji.

 

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – staffbymaff. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. Podane przez Klientów dane osobowe staffbymaff. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

b) staffbymaff. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

b)  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu staffbymaff.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e- mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT

 

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.staffbymaff.com jest sprzedaż odzieży oraz dodatków.

b) staffbymaff. prezentuje zdjęcia oferowanych wyrobów wraz z opisami. Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i staffbymaff nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.staffbymaff.com

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą portali: Przelewy24 oraz Paypal. Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem- w tym wypadku proszę o kontakt na contact@staffbymaff.com. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

d) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, brak możliwości odbioru osobistego. Czas dostawy przez firmę kurierską wynosi od 2 do 14 dni.

e) Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.

f) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto , do zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

c) Koszt dostawy przesyłką kurierską na terenie kraju wynosi 13 zł, koszt przesyłki zagranicznej wynosi 30 zł.

d) Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 2 do 14 dni.

Koszty dostawy zagranicznej oraz kraje, do których wysyłamy towar zostały opisane w załączniku lista krajów.

 

7. Wady, zwroty

a) Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego staffbymaff.com przysługuje –  na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres: Gorzków 298, Wieliczka  32-020

b) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez staffbymaff.com świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.  Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: Gorzków 298, Wieliczka  32-020

Wzór formularza zwrotu znajduje się poniżej.

c) staffbymaff nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

d) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże staffbymaff. dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

Formularz zwrotu

 

8. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.staffbymaff.com są projektowane oraz tworzone przez staffbymaff.

 

9. Zakończenie

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.